back to home dude

Three Kingdoms Defense

Three Kingdoms Defense

Về Three Kingdoms Defense

Sắp xếp kế hoạch tấn công trên cỏ để loại bỏ kẻ thù! Nhưng hãy cảnh giác...khi bạn tiếp tục, bạn sẽ có nhiều kế hoạch hơn cũng như nhiều kẻ thù hơn để đối đầu.