back to home dude

Thời kì của quân nhân 1

Thời kì của quân nhân 1

về Thời kì của quân nhân 1

Bạn và những vị vua khác đang xây một căn cứ cái mà bạn phải bảo vệ khỏi kẻ địch. Hãy tìm kiếm vàng và không được để cho kẻ địch tìm thấy trước.