back to home dude

Thổi bay cá

Thổi bay cá

về Thổi bay cá

Thổi bay chú cá bằng cách di chuyển các hàng ngang và tạo thành nhóm gồm 3 trở lên.