back to home dude

Thần xạ 1

Thần xạ 1

về Thần xạ 1

Hãy dùng cung tên loại bỏ đối thủ. Tuy nhiên, bạn nên dùng càng ít mũi tên càng tốt. Và hãy coi chừng, đối thủ cũng có nhiệm vụ bắn bạn.