back to home dude

Thần thoại của viên pha lê

Thần thoại của viên pha lê

về Thần thoại của viên pha lê

Hãy tìm những đồ vật bằng cách dùng những vật khoá. Ngay khi bạn thu thập được tất cả đồ vật và hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được lên cửa tiếp theo.