back to home dude

Thing Thing 4

Thing Thing 4

về Thing Thing 4

Hãy cố gắng tìm ra ai là người đã tạo ra bạn. Trong lúc đó, hãy bắn vào tất cả những kẻ thù của bạn.