back to home dude

Thiên tai Digiwoog

Thiên tai Digiwoog

về Thiên tai Digiwoog

Giúp Jett tìm thấy một vật thể bay không xác định cho Tiến sĩ Wiggenstein trong trò chơi phiêu lưu này. Bạn sẽ phải sử dụng điện thoại Digiwoog của bạn, bản đồ thế giới và bạn bè của Jett để giải quyết các trò chơi.