back to home dude

Thi nhảy

Thi nhảy

về Thi nhảy

Chọn 2 nhân vật và bước vaog cuộc thi nhảy. Trình diễn những bước nhảy khác nhau ở đúng thời điểm và khiến cho đám đống hét lớn hơn vì bạn.