back to home dude

Thêm màu

Thêm màu

Về Thêm màu

Công việc của bạn là phủ đầy màn hình với một màu duy nhất! Dùng chuột để di chuyển đồ vật và kết hợp chúng theo thứ tự đúng. Bạn sẽ tìm ra cách để giải từng câu đố đầy thử thách chứ?