back to home dude

The Urban Sniper 1

The Urban Sniper 1

về The Urban Sniper 1

Vào vai một tay súng chuyên nghiệp, bạn có thể thực hiện những nhiệm vụ khác nhau! hãy giết tất cả 15 thành viên trong băng nhóm và cố gắng đạt được mục tiêu đặc biệt!