back to home dude

The Story About the I of It

The Story About the I of It

về The Story About the I of It

Ngày xửa ngày xưa, có 2 nhân vật, một là I và một là T. Sau đó T bỏ đi. Hãy giúp cho I tìm lại người bạn của nó để ghép lại thành từ IT. Cố gắng suốt những chặng đường trên những cấp độ của trò chơi.