back to home dude

The Pirates Time

The Pirates Time

về The Pirates Time

Trong trận chiến cướp biển, bạn là kẻ cướp và phải đánh bại những kẻ thù của bạn. Bắn những viên đạn từ khẫu đại bác vào kẻ thù của bạn! Bạn có thể hoàn tất tất cả 20 cấp độ không?