back to home dude

The Little Who

The Little Who

về The Little Who

Đi qua những cấp độ mà không bị rơi vào những gai nhọn. Sử dụng những chiếc hộp để tìm ra những câu trả lời thông minh cho những cấp độ chơi này.