back to home dude

The Kid Spectre

The Kid Spectre

về The Kid Spectre

Thầy pháp tí hon của chúng ta đang cần đến sự giúp đỡ của bạn để thực hiện sứ mệnh này. Bắt những con ma trước khi chúng kinh sợ bạn bởi vì điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.