back to home dude

The Impossible Game: Lite

The Impossible Game: Lite

Về The Impossible Game: Lite

bạn có thể đánh bại trò chơi mang tên không thể làm được này không? Nhảy vào đúng thời điểm và luôn tin chắc là bạn nhảy vào đúng những thời điểm mạo hiểm của trò chơi! Nhấn vào phím F để đặt điểm lưu để khi bạn mất mạng, bạn không phải chơi lại từ đầu.