back to home dude

Thẻ hình bán nguyệt trực tuyến

Thẻ hình bán nguyệt trực tuyến

Về Thẻ hình bán nguyệt trực tuyến

Thẻ hình bán nguyệt trực tuyến là phiên bản thẻ đầy thử thách bao gồm hai mặt của thẻ. Ở giữa, bạn sẽ nhìn thấy 4 ông vua và 4 quân át. Số thẻ còn lại được đặt tại giữa ở trò chơi. Bạn có thể xếp các thẻ vào chỗ của vua và quân át đúng thứ tự không? Bạn chỉ có thể xếp thẻ vào nơi có hình giống chúng ở trên, nên nó sẽ là một thử thách trong việc xếp thẻ.