back to home dude

The Dreamerz

The Dreamerz

về The Dreamerz

Nhấp vào những vật thể và nhân vật trên hành tinh để giải quyết trò chơi trong cuộc phiêu lưu kỳ bí này. Bạn có thể cổ vũ con quái vật cục cằn và khám phá mục tiêu của bạn trong hành tinh vàng này nhé?