back to home dude

The Contraptor

The Contraptor

về The Contraptor

Conan đã bị bắt nạt suốt thời gian dài và đây là thời điểm để đánh trả! Giúp anh ta bằng cách tìm ra những vật thể trong danh sách.