back to home dude

Thế chiến 1917

Thế chiến 1917

về Thế chiến 1917

Đánh nhau trong thế chiến thứ 1 bên phe Anh quốc. Bắn sạch những tên lính Đức.