back to home dude

The Brawl - Ep. 3

The Brawl - Ep. 3

về The Brawl - Ep. 3

Trong đoạn 3 của "The Brawl" bạn sẽ đối đầu với Justin Bieber! Vào cuộc và đấm liên tục không ngừng đến khi hắn ta ngã gục. Tốt nhất bạn nên đỡ nếu bạn biết hắn ta sắp sử dụng tấn công đặc biệt!