back to home dude

The Animal Zoo

The Animal Zoo

về The Animal Zoo

Hướng những du khách này đến đúng những điểm tham quan trong sở thú. Bạn không nên thử sự kiên nhẫn của họ quá nhiều, nếu không họ sẽ trở nên cấu gắt! Bạn có thể giữ tốc độ và đủ điểm để đánh bật từng cấp độ?