back to home dude

The Afterlife

The Afterlife

Về The Afterlife

Giải quyết những cấp độ trò chơi này bằng cách thay thế giữa mạng sống và cái chết trong trò chơi này. Sử dụng những chuyển đổi để dọn sạch đường dẫn đến lối thoát.