back to home dude

Thây Ma Jack

Thây Ma Jack

Về Thây Ma Jack

Bạn có thấy lũ thây ma không? Hãy cố gắng tiêu diệt chúng từng tên một. Hãy cẩn thận, một vài tên thây ma là bạn của bạn. Dĩ nhiên là bạn không muốn bắn vào họ rồi! Bạn có muốn một vũ khí khác không? Bạn có thể thay đổi vũ khí bằng cách nhấn phím cách.