back to home dude

Thây ma diễu hành

Thây ma diễu hành

Về Thây ma diễu hành

Lũ thây ma đang đến gần hơn. Tạo những tổ hợp từ 3 biểu tượng giống nhau trở lên và chúng sẽ giúp bạn tiêu diệt lũ thây ma.