back to home dude

Tháp quà tặng

Tháp quà tặng

về Tháp quà tặng

Hãy khéo léo xếp các hộp quà lên nhau để tạo ra một tòa tháp khổng lồ toàn quà tặng. Bạn nên chọn thời điểm thích hợp để nhấn chuột và đảm bảo không làm tòa tháp bị đổ.