back to home dude

Thành phố nàng tiên cá

Thành phố nàng tiên cá

Về Thành phố nàng tiên cá

Bạn đang bán hotdog nhưng có một người cũng bắt đầu đứng bán trái phép. Bạn sẽ giải quyết thế nào?