back to home dude

Thanh kiếm của Orion

Thanh kiếm của Orion

Về Thanh kiếm của Orion

Bay qua không gian và bắn tất cả kẻ thù!