back to home dude

Thám tử

Thám tử

Về Thám tử

Bắt đầu một cuộc hành trình thú vị với Molly Cirque! Công việc của bạn là tìm ra đúng những đồ vật để sang màn chơi tiếp theo. Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất không?