back to home dude

Territory War 3

Territory War 3

về Territory War 3

bảo vệ lãnh thổ! Giết kẻ thù trong cuộc chiến nối mạng bằng cách sử dụng bộ sưu tập các vũ khí! Ai sẽ là người thắng trận nào?