back to home dude

Ten Gen

Ten Gen

Về Ten Gen

Một cộng một là hai. Hai cộng hai là bốn. Bạn hiểu rồi đúng không? Bây giờ hãy cố gắng làm biến mất tất cả những khối vuông.