back to home dude

Teelonians: The Clan Wars

Teelonians: The Clan Wars

Về Teelonians: The Clan Wars

bảo vệ vương quốc của Teelonians chống đối lại những cuộc tấn công của Teutons trong trò chơi chiến thuật này. Huấn luyện những binh lính đánh bại lại những kẻ thù và đầu tư thêm tiền để sinh lời. Nâng cấp cho quân đội của bạn để có thêm những chiến sĩ mới với những khả năng và đánh bầy người Barbarian trở về biển.