back to home dude

Teddy's Excellent Adventure

Teddy's Excellent Adventure

Về Teddy's Excellent Adventure

Trong chuyến đi cùng gia đình, Teddy bị rơi ra khỏi xe và lạc vào giữa khu rừng. Hãy giúp Teddy tìm ra bạn của anh ta bằng cách nhảy qua những cái lỗ và sử dụng những vật thể khác nhau!