back to home dude

Teddy trong bụi rậm

Teddy trong bụi rậm

về Teddy trong bụi rậm

Giúp Teddy để tìm lối ra. Cẩn thận với những kẻ thù.