back to home dude

Taz ở đảo

Taz ở đảo

về Taz ở đảo

Giúp Taz tìm những khối tượng! Khi cậu ấy làm được điều đó, cậu ấy có thể thoát khỏi đảo.