back to home dude

Tay súng thiện xạ

Tay súng thiện xạ

Về Tay súng thiện xạ

Bạn đang đứng trước một khu vực bị bỏ hoang và nhiệm vụ của bạn là bắn tất cả những mục tiêu, và bạn là một tay súng thật thụ!