back to home dude

Tay súng thế chiến II

Tay súng thế chiến II

Về Tay súng thế chiến II

Bạn là một tay súng trong thế chiến thứ II. Mục tiêu của bạn rất rõ ràng, loại bỏ kẻ thù.