back to home dude

Tay súng thành phố

Tay súng thành phố

Về Tay súng thành phố

Bắn những người lính và giải phóng các tù nhân từ chế độ độc tài.