back to home dude

Tay súng Bush

Tay súng Bush

về Tay súng Bush

Bạn đóng vai George Bush trong trò chơi này và bạn phải bắn tất cả những kẻ khủng bố.