back to home dude

Taptastic Monsters

Taptastic Monsters

Về Taptastic Monsters

Bạn có thấy những con quỷ xấu xa, đáng sợ đó. Bạn biết cách để đánh bại chúng không? Chúng tôi biết. Bằng cách nhấn vào chúng. Nó có thể mất một lúc. Nhưng thời gian là tất cả những gì chúng ta có. Vậy nên hãy bắt đầu nhấn chuột và bắt đầu tiêu diệt.