back to home dude

Tấn Công Vi Khuẩn

Tấn Công Vi Khuẩn

Về Tấn Công Vi Khuẩn

Đưa từ 4 con vi khuẩn trở lên lại gần nhau bằng cách xoay chúng.