back to home dude

Tấn công tia chớp 2

Tấn công tia chớp 2

về Tấn công tia chớp 2

Chọn 1 trong 4 nhiệm vụ và cố gắng loại bỏ tất cả những tên khủng bố.