back to home dude

Swords Saga

Swords Saga

Về Swords Saga

Hãy đánh bại tất cả các kẻ thù, nhưng hãy bảo vệ bản thân mình! Bạn có thể sống sót trong bao lâu?