back to home dude

S.W.A.T. Tay súng chiến thuật

S.W.A.T. Tay súng chiến thuật

về S.W.A.T. Tay súng chiến thuật

Hoàn thành những nhiệm vụ. Bắn tất cả các mục tiêu! Nhưng chắc chắn rằng bạn không bắn nhầm bất kỳ người dân!