back to home dude

Suy nghĩ nghĩa đen

Suy nghĩ nghĩa đen

về Suy nghĩ nghĩa đen

Hãy suy nghĩ những dấu hiệu được đưa ra và giải đố.