back to home dude

Sưu tập cầu vồng

Sưu tập cầu vồng

về Sưu tập cầu vồng

Hãy thu thập nhóm từ 2 trái cây cùng loại trở lên. Bạn sẽ loại bỏ được tất cả chúng chứ?