back to home dude

Surviving Winter 1.0

Surviving Winter 1.0

về Surviving Winter 1.0

Bạn đang ở trong một nhà tù ngục và phòng của bạn rất là lạnh. Khám phá môi trường xung quanh của bạn và cố gắng để tìm ra 12 hộp thực phẩm. Bạn có thể sống sót mùa đông lạnh này khônh?