back to home dude

Super Villain Face-Off

Super Villain Face-Off

về Super Villain Face-Off

Cố gắng để thoát khỏi tất cả các đầu bằng cách xếp chúng trong bộ ba hoặc nhiều hơn. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Điểm sau khi kết thúc trò chơi.