back to home dude

Super Collapse - Puzzle Gallery 4

Super Collapse - Puzzle Gallery 4

Về Super Collapse - Puzzle Gallery 4

Xóa bỏ tất cả các khối để thực hiện trò chơi. Nhấp vào nhóm của ba hoặc nhiều hơn các khối cùng màu để loại bỏ chúng.