back to home dude

Sunny Day Patience

Sunny Day Patience

về Sunny Day Patience

Chọn hai lá bài có cùng con số hoặc chữ cái để bỏ chúng khỏi tấm biển! Lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi hết các lá bài và bạn sẽ được lên cấp độ khác. Bạn càng nhanh, thì số điểm bạn đạt được sẽ càng cao!