back to home dude

Sue Tetris

Sue Tetris

về Sue Tetris

Một trò chơi Tetris với những hình ảnh vui nhộn. Tạo những nhóm gồm 3 hay nhiều hơn thế trên cùng 1 hàng ngang.